Program PITy 2016/2017 najnowsza wersja, kliknij aby pobrać i rozliczyć swoje PITY

PIT-37 za 2016 rok

Wśród podatników, których dotyczy obowiązek przekazania do urzędu skarbowego zeznania podatkowego za 2016 rok, najliczniejszą grupę stanowią podatnicy składający zeznanie na formularzu PIT-37. Z kolei najliczniej tą grupę reprezentują osoby osiągające przychody ze stosunku pracy oraz emeryci i renciści. W związku z tym niniejszy artykuł i nasz bezpłatny program TaxMachine PITy 2016/2017 adresowany jest przede wszystkim do tej grupy podatników, chociaż rozwiązania prawne dotyczą wszystkich tych osób, które w roku podatkowym 2016 osiągnęły przychody:

 • opodatkowane na zasadach ogólnych przy których zastosowanie ma skala podatkowa,
 • za pośrednictwem płatnika, 
 • ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poniżej widać PIT-37 sporządziny w programie TaxMachine PITy 2016/2017:

pit 37

Skala podatkowa

Skala podatkowa, która obowiązywała w 2009 roku nie uległa zmianie tj. obowiązywała w latach 2010 - 2015 i jest stosowana również przy naliczaniu podatku dochodowego w roku 2016, a przedstawia się następująco:

  Podstawa obliczenia podatku w złotych  Podatek wynosi
 ponad  do
   85.528  18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł. 02 gr
 85.528    14.839 zł. 02 gr. + 32% nadwyżki ponad 85.529 zł.

Kwota wolna od podatku obowiązująca w latach 2009 - 2016 wynosi 3.089 zł., a po uwzględnieniu zasad zaokrąglenia wynikających z Ordynacji podatkowej - 3.091 złotych.

Podkreślić należy, że uzyskanie przez podatnika w ciągu roku podatkowego dochodu mniejszego od kwoty wolnej nie zwalnia go od obowiązku sporządzenia zeznania podatkowego.

Rozliczenie PIT przez płatnika

Płatnikiem może być osoba fizyczna lub niebędąca osobą fizyczną, która od wynagrodzeń i innych świadczeń i należności potrąca i odprowadza zaliczki na podatek dochodowy. Bardzo często płatnik podatku dochodowego jest również płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Dotyczy to na przykład pracodawców, którzy w związku z tym dysponują podstawowymi informacjami wymaganymi do sporządzenia zeznania podatkowego PIT 37. Dlatego też prawodawca stworzył możliwość rozliczenia podatku dochodowego pracownika przez pracodawcę jako płatnika.

Aby pracodawca był zobowiązany do rozliczenia, pracownik przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym (termin ostateczny w 2015 roku to 8 styczeń) musi doręczyć pracodawcy oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenie podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym na druku PIT-12.

Na podstawie oświadczenia uwzględniając dane z kart wynagrodzenia (przychód, koszty uzyskania przychodu, wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) pracodawca dokonuje rocznego obliczenia podatku na druku PIT-40, które w terminie do końca lutego przekazuje podatnikowi (pracownikowi) i urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

W przypadku emerytów i rencistów, którzy pobierają świadczenia przez cały rok podatkowy nie jest wymagane oświadczenie podobne do PIT 12. Organ rentowy sam od siebie dokonuje rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z tytułu renty lub emerytury na druku PIT-40A.

Należy zaznaczyć, że podatnik otrzymujący obliczenie PIT 40 lib PIT 40A nie musi potraktować go jako zeznania ostatecznego. Może się zdarzyć, że podatnik:

 • musi uwzględnić w zeznaniu inne dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych,
 • chce zastosować inny sposób opodatkowania niż indywidualny,
 • ma możliwość dokonania odliczeń od dochodu lub podatku,
 • składa wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Po uwzględnieniu powyższego podatnik przekazuje do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe sporządzone na formularzu PIT 37 jako pierwsze złożone za dany rok podatkowy, a więc nie jako korektę obliczeń PIT 40 lub PIT 40A.

PIT-11 - informacja o dochodach będąca podstawą rozliczenia PIT-37

Pracownicy, którzy składają PIT 12 wyrażając wolę rozliczenia przez pracodawcę stanowią niewielki procent (około 3%) z grona tych, których rozliczenie roczne dotyczy. Pozostała większość oczekuje otrzymania od pracodawcy informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na druku PIT 11, którą to informację powinni otrzymać do końca lutego roku następnego po roku podatkowym.

Pracodawca informację PIT 11 sporządza na podstawie kartoteki wynagrodzeń, która zawiera dane list płac na podstawie których dokonywano wypłat wynagrodzeń w ciągu roku podatkowego. Typowa, uproszczona lista płac w roku 2013 przedstawiała się następująco:

L. p.   Składniki wynagrodzenia z odliczeniami Kwoty w zł,gr
1 Płaca podstawowa a zarazem podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 1.600,00
2 Ubezpieczenie emerytalne (9,76%) 156,16
3 Ubezpieczenie rentowe (1,5%) 24,00
4 Ubezpieczenie chorobowe (2,45%) 39,20
5

RAZEM składki na ubezpieczenie społeczne do pobrania (2+3+4)

219,36
6 Składki na ubezpieczenie społeczne do odliczenia od dochodu 219,36
7 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (1-5) 1.380,64
8 Ubezpieczenie zdrowotne - składka wyliczona (9%) 124,26
9 Ubezpieczenie zdrowotne - składka pobrana 124,26
10 Ubezpieczenie zdrowotne - składka odliczona od podatku (7,75%) 107,00
11 Koszty uzyskania przychodów 111,25
12 Kwota zmniejszająca zaliczkę (patrz skala podatkowa 556,02/12 m-cy) 46,33
13 Podstawa naliczenia zaliczki na podatek dochodowy (1-11-6) 1269,00
14 Zaliczka na podatek dochodowy (13x18%-12) 182,09
15 Pobrana zaliczka na podatek dochodowy (14-10) 75,00
16 DO WYPŁATY (1-5-9-15) 1.181,38

W przykładzie płace podstawową określono w wysokości najniższej płacy jaka obowiązywała w 2013 roku (w 2015 najniższa wynosi 1.750,00). Koszt uzyskania określono na wysokości przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w miejscowości zamieszkania. Gdyby pracownik przepracował cały rok i bez absencji chorobowej kwoty jakie przeniesione byłyby do informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy wynosiłyby w złotych:

 • przychód 1.600,00 x 12 m-cy = 19.200,00
 • koszty uzyskana przychodu 111,25 x 12 = 1.335,00
 • dochód (przychód - koszty uzyskania przychodu) 19.200,00 - 1.335,00 = 17.865,00
 • zaliczki pobrane przez płatnika 75,00 x 12 = 900,00
 • składki na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w przepisach ustawy, podlegające odliczeniu od dochodu 219,36 x 12 = 2.632,32
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w przepisach ustawy, podlegające odliczeniu od podatku 107,00 x 12 = 1.284,00.

Pracownik otrzymuje w zależności od ilości miejsc osiągania przychodów w ciągu roku jeden lub więcej PIT 11. Podobnie emeryt lub rencista, który otrzymywał świadczenie przez niecały rok otrzymuje z organu rentowego PIT 11A.

Przed przystąpieniem do sporządzania zeznania podatkowego, podatnik upewnić się musi, że otrzymał od płatników wszystkie informacje o dochodach jakie uzyskiwał w ciągu roku podatkowego.

Program TaxMachine PITy 2016/2017 - najlepszy sposób na PIT-37

Podatnikowi, który zgromadził wszystkie dokumenty, na podstawie których wykazać może swoje dochody jak również zastosować wszystkie możliwe ulgi i odliczenia, proponujemy skorzystanie z naszego programu TaxMachine PIT-y 2016/2017, który sprawia że wypełnienie formularza PIT 37 i niezbędnych załączników nie powinno nastręczać większych problemów.

Program PIT-y 2016/2017 jest wyjątkowo przyjazny dla użytkownika, a jego kreator PIT prowadzi krok po kroku przez kolejne fazy sporządzania e-deklaracji. Program na bieżąco sprawdza poprawność wprowadzonych danych formalnych, dokonuje obliczeń, przenosi dane z załączników do formularza zeznania i odwrotnie. Program gwarantuje satysfakcję z osiągniętego wyniku. Jedyne czego nie gwarantujemy to, że sam fakt zastosowania programu nie spowoduje obniżenia należnego podatku ale może pomóc w osiągnięciu tego celu.

okno glowne program pit

Na zakończenie sporządzania zeznania podatkowego mogą Państwo przekazać 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przy tej okazji namawiamy osoby otrzymujące świadczenie emerytalne lub rentowe, a wyrażające chęć przekazania 1% do sporządzania zeznań podatkowych PIT-37 na bazie otrzymanych PIT 40A.

e-Deklaracje w programie TaxMachine PITy 

Program TaxMachine PIT-y 2016/2017 umożliwia, bez konieczności pobierania dodatkowych narzędzi, przekazanie e deklaracji do urzędu skarbowego. W tym celu należy:

 • na pasku narzędziowym PIT 37 kliknąć przycisk "e-Deklaracje",
 • w oknie "Wysyłam deklarację" wpisać "Przychód podatnika z zeznania za 2014"
 • kliknąć przycisk "Wyślij"

Po informacji, że deklaracja została wysłana i pobrano urzędowe poświadczenie odbioru (UPO):

 • na pasku narzędziowym formularza PIT 37 kliknij "Poświadczenie odbioru"
 • wdrukuj zeznanie PIT 37 i UPO.

       

Tags: pit-37, pit-37 program, pit-37 druk, program pit-37, pit-37 2016, program pit-37 2016