Cele fundacji

aspergers childrenCelami Fundacji są:

1) inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy osobom niepełnosprawnym, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzinom,

2) prowadzenie różnych działań na rzecz polepszenia warunków kształcenia, rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży,

3) działalność wspomagająca organizacyjnie, technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 ustawy pkt 1-32,

4) działalność charytatywna,

5) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

6) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) prowadzenie różnych form terapii, edukacji i przygotowania do pracy osób niepełnosprawnych, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi,

2) organizowanie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym, okolicznościowym,

3) wyjazdowe formy rehabilitacji i rekreacji (turnusy, kolonie, obozy, wycieczki),

4) zakup pomocy dydaktycznych, publikacji i sprzętu sportowego, wyposażenia gabinetów terapeutycznych,

5) finansowanie uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach i konferencjach,

6) podejmowanie różnorodnych form działalności związanej z popularyzowaniem wiedzy dotyczącej edukacji i terapii osób niepełnosprawnych, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń, konferencji, opracowanie publikacji, tworzenie stron i portali internetowych,

7) prowadzenie punktu konsultacyjnego i diagnostycznego dla rodziców, opiekunów i nauczycieli osób niepełnosprawnych, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi,

8) udzielanie pomocy organizacyjnej i majątkowej osobom fizycznym oraz
osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym realizującym cele
Fundacji,

9) udzielanie pomocy materialnej osobom niepełnosprawnym, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, w zakresie podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych i przystosowawczych do normalnego funkcjonowania,

10) wspomaganie procesu kształcenia, rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży,

11) dofinansowywanie wypoczynku dzieci i młodzieży,

12) udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w szkołach,

13) wspomaganie szkół w zakresie utrzymania i modernizacji ich obiektów,

14) kształtowanie warunków związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży,

15) kształtowanie systemu motywacyjnego dla dzieci i młodzieży,

16) wspomaganie rodziców poprzez różnego rodzaju poradnictwo,

17) propagowanie zdrowego trybu życia i pomoc w organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych,

18) propagowanie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych,

19) wspieranie działań integracyjnych wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

20) propagowanie wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,

21) wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży zaniedbanych środowiskowo,

22) organizacyjnie, technicznie, szkoleniowe, informacyjnie i finansowe wspomaganie organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 ustawy pkt 1-32, w tym udzielanie wsparcia informatycznego i marketingowego w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność statutową, doradztwo w zakresie informatyki,

23) działalność charytatywną,

24) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

25) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,

26) dostarczanie przedsiębiorcom oprogramowania wpierającego prowadzenie działalności gospodarczej,

27) oprócz realizacji własnych przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi oraz prawnymi, zarówno w kraju jak i zagranicą, dla osiągnięcia celów statutowych; współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.