O fundacji

opp2Fundacja "Tęczowy Parasol" została założona w 2011 roku. Fundacja "Tęczowy Parasol" jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393013 i posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Wsparcie na osób niepełnosprawnych

Jednym z celów Fundacji Tęczowy Parasol jest inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym głównie z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, oraz ich rodzinom. W ramach tego projektu Fundacja prowadzi zajęcia terapii behawioralnej i zajęcia edukacyjne dla dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju. Zajęcia te są prowadzone przez doświadczonych pedagogów specjalnych w ramach odpłatnej działalności statutowej Fundacji.aspergers children

Pomoc w pozyskiwaniu środków na leczenie

Fundacja pomaga także osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w pozyskiwaniu środków niezbędnych do leczenia, rehabilitacji, zakupu niezbędnego sprzętu oraz ogólnie na poprawę bytu osoby niepełnosprawnej poprzez prowadzenie subkont, na których podopieczni Fundacji mogą gromadzić środki pieniężne z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z artykułem 45c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Cała wartość wpływów na subkoncie podopiecznego pozostaje do jego dyspozycji. Fundacja nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie subkonta. Dodatkowo Fundacja bezpłatnie udostępnia każdemu podopiecznemu darmowy program do rozliczania zeznań PIT z wpisanym na stałe numerem KRS Fundacji oraz identyfikatorem subkonta podopiecznego. Jak zostać podopiecznym Fundacji?

Wsparcie innych organizacji pozarządowych

Fundacja prowadzi także projekty mające na celu wspieranie innych organizacji pozarządowych.

Darmowy dedykowany program PITy 2021/2022

Udostępniamy wszystkim Organizacjom Pożytku Publicznego możliwość bezpłatnego wygenerowania dedykowanego programu PITy 2021/2022, organizacje mogą udostępniać taki program podatnikom i pozyskiwać dzięki temu dodatkowe środki na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Można wygenerować dowolną ilość różnych wersji programu np. dla podopiecznych i udostępniać w dowolnej postaci i dowolnej ilości całkowicie bez opłat. Więcej informacji na ten temat na stronie: Darmowy dedykowany program PITy 2021/2022 dla każdej OPP.

Projekt "1% dla non-profit"

W skrócie jest to bezpłatny program promocji dla OPP, którego celem jest pozyskanie dla Państwa OPP dodatkowych przychodów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykorzystując projekt Google Ad Grants, dedykowany program PITy (o którym już wspominaliśmy wyżej) oraz naszą infrastrukturę informatyczną realizujemy dla Organizacji Pożytku Publicznego kampanię mającą na celu pozyskiwanie 1% podatku. Projekt ten jest całkiem bezpłatny dla OPP, wszelkie koszty ponoszone są przez naszą Fundację w ramach działalności statutowej pożytku publicznego. Więcej szczegółów i informacji na temat zgłaszania organizacji do tego projektu znajduje się na stronie projektu: opp.ftpa.pl. Na tej stronie można także generować bezpłatne dedykowne programy PITy 2021/2022.

 

 

Cele fundacji

aspergers childrenCelami Fundacji są:

1) inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy osobom niepełnosprawnym, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzinom,

2) prowadzenie różnych działań na rzecz polepszenia warunków kształcenia, rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży,

3) działalność wspomagająca organizacyjnie, technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 ustawy pkt 1-32,

4) działalność charytatywna,

5) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

6) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) prowadzenie różnych form terapii, edukacji i przygotowania do pracy osób niepełnosprawnych, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi,

2) organizowanie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym, okolicznościowym,

3) wyjazdowe formy rehabilitacji i rekreacji (turnusy, kolonie, obozy, wycieczki),

4) zakup pomocy dydaktycznych, publikacji i sprzętu sportowego, wyposażenia gabinetów terapeutycznych,

5) finansowanie uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach i konferencjach,

6) podejmowanie różnorodnych form działalności związanej z popularyzowaniem wiedzy dotyczącej edukacji i terapii osób niepełnosprawnych, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń, konferencji, opracowanie publikacji, tworzenie stron i portali internetowych,

7) prowadzenie punktu konsultacyjnego i diagnostycznego dla rodziców, opiekunów i nauczycieli osób niepełnosprawnych, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi,

8) udzielanie pomocy organizacyjnej i majątkowej osobom fizycznym oraz
osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym realizującym cele
Fundacji,

9) udzielanie pomocy materialnej osobom niepełnosprawnym, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, w zakresie podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych i przystosowawczych do normalnego funkcjonowania,

10) wspomaganie procesu kształcenia, rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży,

11) dofinansowywanie wypoczynku dzieci i młodzieży,

12) udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w szkołach,

13) wspomaganie szkół w zakresie utrzymania i modernizacji ich obiektów,

14) kształtowanie warunków związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży,

15) kształtowanie systemu motywacyjnego dla dzieci i młodzieży,

16) wspomaganie rodziców poprzez różnego rodzaju poradnictwo,

17) propagowanie zdrowego trybu życia i pomoc w organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych,

18) propagowanie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych,

19) wspieranie działań integracyjnych wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

20) propagowanie wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,

21) wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży zaniedbanych środowiskowo,

22) organizacyjnie, technicznie, szkoleniowe, informacyjnie i finansowe wspomaganie organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 ustawy pkt 1-32, w tym udzielanie wsparcia informatycznego i marketingowego w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność statutową, doradztwo w zakresie informatyki,

23) działalność charytatywną,

24) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

25) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,

26) dostarczanie przedsiębiorcom oprogramowania wpierającego prowadzenie działalności gospodarczej,

27) oprócz realizacji własnych przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi oraz prawnymi, zarówno w kraju jak i zagranicą, dla osiągnięcia celów statutowych; współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.