Zasady refundacji kosztów z subkonta podopiecznego

 1. Fundacja refunduje koszty ponoszone przez Podopiecznego bądź osoby reprezentujące Podopiecznego, jeśli odpowiadają obowiązującym wymogom formalnym i merytorycznym wynikającym z ustawy o rachunkowości oraz są zgodne ze statutem.
 2. Rachunki, faktury i inne dowody potwierdzające poniesione koszty mogą być refundowane przez Fundację tylko wówczas, gdy nie budzą wątpliwości pod względem rzetelności i celowości ich wydatkowania.
 3. Fundacja pokrywa poniesione koszty na podstawie oryginałów faktur, wystawionych na Fundację lub na podopiecznego z oznaczeniem Fundacji jako płatnika, oraz innych dokumentów spełniających wymogi formalne i merytoryczne wynikające z ustawy o rachunkowości, do wysokości posiadanych na subkoncie Podopiecznego środków pieniężnych.
 4. Dowody księgowe należy doręczyć na adres Fundacji wraz z oświadczeniem zawartym na ich odwrocie, co do celowości poniesionych kosztów, o treści: „proszę o refundację/zapłatę kosztów wymienionych w rachunku/fakturze z wpłat zgromadzonych na subkoncie Podopiecznego: imię i nazwisko ", jak również czytelny podpis osoby podpisanej na  Porozumieniu.
 5. Dodowy księgowe do refundacji należy przesyłać wraz z wypełnionym "Zestawieniem kosztów".
 6. Do faktur płatnych w inny sposób niż gotówką (i oznaczonych "Zapłacono gotówką") należy dołączyć dowody zapłaty, przelewy z rachunku bankowego lub inne dowody poniesienia wydatku.
 7. Fundacja pokrywa koszty związane z zaspokojeniem indywidualnych potrzeb Podopiecznego, w postaci świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z pózn. zm.), w tym w szczególności koszty związane z przeprowadzaniem operacji, leczeniem, rehabilitacją, zakupem lekarstw oraz sprzętu medycznego i terapeutycznego, poprawą bytu materialnego, rozwojem intelektualnym, psychicznym i fizycznym Podopiecznego, zalecanym przez kompetentne w tym zakresie osoby (lekarz, psycholog, terapeuta, instruktor, pedagog, społeczny opiekun środowiskowy itp.).

  W szczególności Fundacja refunduje podopiecznym wydatki przeznaczone na:
  • zakup lekarstw i środków medycznych,
   • rehabilitację i leczenie Podopiecznego na terenie Polski i za granicą,
   • zakup sprzętu rehabilitacyjnego (wózki inwalidzkie, łóżka, materace, ortezy, protezy itp.),
   • zakup sprzętu medycznego (np. respirator) i pielęgnacyjnego (np. pieluchy, opatrunki, strzykawki itp.),
   • zakup suplementów, a także środków spożywczych dla utrzymania diety zdrowotnej,
   • wizyty lekarskie, psychologiczne w Polsce i za granicą,
   • badania diagnostyczne i laboratoryjne,
   • turnusy rehabilitacyjne,
   • dojazdy związane z rehabilitacja, leczeniem (na podstawie faktur za paliwo, biletów środków lokomocyjnych),
   • pobyty w szpitalach, klinikach w Polsce i za granicą, nocleg Podopiecznego, rodziców lub opiekunów, transport Podopiecznego z i do placówki leczącej go, w tym transport opiekuna, który podróżuje wraz z Podopiecznym,
   • zabiegi operacyjne przeprowadzane w Polsce i za granicą, związany z tym dojazd oraz pobyt Podopiecznego wraz z opiekunem,
   • pomoce naukowe, dydaktyczne, logopedyczne,
   • zakup znaczków, kopert, pocztówek, druk ulotek, kserokopię dokumentów przeznaczonych na zbiórkę funduszy na rzecz Podopiecznego,
   • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 8. Fundacja pokrywa koszty transportu Podopiecznego w celach diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (niezbędne potwierdzenie w formie pieczęci placówki leczniczej lub specjalisty – pieczęć na odwrocie faktur/rachunków/biletów przejazdowych, albo dowodu księgowego lub zaświadczenia potwierdzającego odbycie leczenia/rehabilitacji w terminie, którego dotyczy transport Podopiecznego). Refundacja możliwa jest także na podstawie zestawienia kosztów dojazdu, do zestawienia należy podpiąć faktury za dojazd lub paliwo.
 9. Fundacja może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia celowości wydatkowania środków z 1% podatku.
 10. Fundacja dokona wszelkich starań, by refundacja kosztów nastąpiła w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania przez Fundację dokumentów potwierdzających wydatkowania środków.
 11. Refundacja wydatków poniesionych w roku poprzednim jest możliwa do 30 marca roku następnego, faktury za poprzedni rok przesłane po tej dacie nie podlegają refundacji.
 12. Fundacja opłaca bezpośrednio tylko takie faktury, które wystawione są na Fundację i zawierają dane Fundacji:
  nazwa: Fundacja "Tęczowy Parasol"
  adres: 42-229 Częstochowa, ul. Gajowa 31
  NIP: 573-283-40-55

 

Jak założyć subkonto w celu pozyskiwania 1% podatku?

1 procent podatkuAby założyć subkonto i stać się podopiecznym Fundacji należy przesłać następujące dokumenty:

 1. Wniosek o założenie subkonta wraz z opisem choroby. Powinien on zawierać oryginalny podpis kandydata, rodzica lub prawnego opiekuna kandydata oraz dokładny adres zwrotny.
 2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę kandydata w oryginale, wystawione przez lekarza specjalistę lub lekarza pierwszego kontaktu, lub inny dokument stwierdzający na co przyszły Podopieczny choruje
 3. Jeżeli kandydat na podopiecznego posiada orzeczenie o niepełnosprawności to należy także przesłać kopię tego dokumentu.

Na wskazany adres zostanie wysłane porozumienie oraz inne dokumenty do podpisania. Po zapoznaniu się z nimi należy je wypełnić i odesłać pojedyncze egzemplarze na adres Fundacji. W przypadku gdy dziecko jest niepełnoletnie wszystkie formalności w jego imieniu załatwiają rodzice lub opiekunowie prawni, w przypadku dzieci pełnoletnich formalności załatwiają osobiście (chyba, że są ubezwłasnowolnieni, wtedy formalności załatwiają rodzice lub opiekunowie prawni).

 

Dokumenty prosimy przesyłać na adres:
Fundacja "Tęczowy Parasol"
ul. Gajowa 31
42-229 Częstochowa

 

Wzory dokumentów:

 1. Wniosek o założenie subkonta.

Komu pomagamy?

Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Nasza działalność jest głównie ukierunkowana na osoby z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami, niemniej zapraszamy również dzieci z innymi niepełnosprawnościami.

Brak opłat za prowadzenie subkonta

Fundacja nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie subkonta, całość wpływów na subkoncie podopiecznego pozostaje do jego dyspozycji.

Każdy podopieczny Fundacji otrzymuje całkiem bezpłatnie program do rozliczania zeznań PIT z wpisanym na stałe identyfikatorem subkonta, taki program można udostępnić na własnej stronie internetowej, w serwisie społecznościowym czy przesłać rodzinie i znajomym e-mailem. Dzięki temu nie tylko pozyskacie Państwo większą kwotę 1% podatku na leczenie i rehabilitację, ale także pomożecie podatnikom rozliczyć swoje PITy!