Statut Fundacji "Tęczowy Parasol"

STATUT

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja „Tęczowy Parasol”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez:

1) Sebastiana Moździoch,

2) Małgorzatę Moździoch,

3) Katarzynę Jaworską.

zwanych dalej fundatorami w dniu 21.04.2011, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Adama Sadowskiego, w kancelarii notarialnej w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 15 lok. 14-15.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

3. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Częstochowa.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

Właściwym ministrem nadzoru ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 4

Fundacja używa pieczęci podłużnej z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres.

Rozdział II: Cele i zasady działania Fundacji.

§ 5

Celami Fundacji są:

1) inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy osobom niepełnosprawnym, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzinom,

2) prowadzenie różnych działań na rzecz polepszenia warunków kształcenia, rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży,

3) działalność wspomagająca organizacyjnie, technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 ustawy pkt 1-32,

4) działalność charytatywna,

5) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

6) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) prowadzenie różnych form terapii, edukacji i przygotowania do pracy osób niepełnosprawnych, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi,

2) organizowanie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym, okolicznościowym,

3) wyjazdowe formy rehabilitacji i rekreacji (turnusy, kolonie, obozy, wycieczki),

4) zakup pomocy dydaktycznych, publikacji i sprzętu sportowego, wyposażenia gabinetów terapeutycznych,

5) finansowanie uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach i konferencjach,

6) podejmowanie różnorodnych form działalności związanej z popularyzowaniem wiedzy dotyczącej edukacji i terapii osób niepełnosprawnych, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń, konferencji, opracowanie publikacji, tworzenie stron i portali internetowych,

7) prowadzenie punktu konsultacyjnego i diagnostycznego dla rodziców, opiekunów i nauczycieli osób niepełnosprawnych, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi,

8) udzielanie pomocy organizacyjnej i majątkowej osobom fizycznym oraz
osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym realizującym cele
Fundacji,

9) udzielanie pomocy materialnej osobom niepełnosprawnym, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, w zakresie podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych i przystosowawczych do normalnego funkcjonowania,

10) wspomaganie procesu kształcenia, rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży,

11) dofinansowywanie wypoczynku dzieci i młodzieży,

12) udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w szkołach,

13) wspomaganie szkół w zakresie utrzymania i modernizacji ich obiektów,

14) kształtowanie warunków związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży,

15) kształtowanie systemu motywacyjnego dla dzieci i młodzieży,

16) wspomaganie rodziców poprzez różnego rodzaju poradnictwo,

17) propagowanie zdrowego trybu życia i pomoc w organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych,

18) propagowanie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych,

19) wspieranie działań integracyjnych wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

20) propagowanie wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,

21) wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży zaniedbanych środowiskowo,

22) organizacyjnie, technicznie, szkoleniowe, informacyjnie i finansowe wspomaganie organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 ustawy pkt 1-32, w tym udzielanie wsparcia informatycznego i marketingowego w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność statutową, doradztwo w zakresie informatyki,

23) działalność charytatywną,

24) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

25) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,

26) dostarczanie przedsiębiorcom oprogramowania wpierającego prowadzenie działalności gospodarczej,

27) oprócz realizacji własnych przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi oraz prawnymi, zarówno w kraju jak i zagranicą, dla osiągnięcia celów statutowych; współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 7

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 600 złotych, wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

1. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność statutową.

2. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

a) PKD 86.90.E - działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczona przez psychologów i psychoterapeutów.

3. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

a) PKD 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

b) PKD 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację,

c) PKD 88.10.Z – pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

d) PKD 88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

e) PKD 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,

f) PKD 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

g) PKD 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

h) PKD 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności

gospodarczej i zarządzania,

i) PKD 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

j) PKD 82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

k) PKD 62.01.Z - działalność związana z oprogramowaniem,

l) PKD 62.02.Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

m) PKD 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

4. Fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej.

§ 9

Majątek Fundacji może powstawać w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów,

2. dotacji, subwencji oraz grantów,

3. dotacji ze źródeł budżetowych,

4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

5. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,

6. odsetek bankowych,

7. odpłatnej działalności statutowej,

8. dochodów z inwestycji finansowych.

§ 10

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 11

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje wszystkich celów Fundacji jeżeli donatorzy nie postanowili inaczej.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa ewentualne długi spadkowe.

§ 12

Fundacja nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział III. Organy Fundacji

§ 13

1. Władzami Fundacji są:

a. Rada Fundacji,

b. Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§ 14

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków.

3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcje lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:

 • pisemnej rezygnacji z członkostwa;

 • śmierci;

 • trwałej niezdolności do pełnienia funkcji;

 • odwołania;

5. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w drodze uchwały Rady Fundacji w

przypadku:

 • celowego działania na szkodę Fundacji;

 • utraty praw publicznych;

 • skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 15

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Rade Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek

Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 16

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności
Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.

§ 17

Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Zarząd Fundacji

§ 18

1. Zarząd składa się z przynajmniej trzech osób.

2. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.

3. Członków pierwszego składu Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu, powołują fundatorzy. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcje lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Zarząd.

4. Członkowie zarządu fundacji nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19

1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku:

 • pisemnej rezygnacji z członkostwa;

 • śmierci;

 • trwałej niezdolności do pełnienia funkcji;

 • odwołania – nie dotyczy Fundatorów.

2. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w drodze uchwały Zarządu Fundacji w przypadku:

 • celowego działania na szkodę Fundacji;

 • utraty praw publicznych;

 • skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 20

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 • realizacja celów statutowych,

 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu, ustalanie warunków ich zatrudnienia, zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu,

 • podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

 • podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

 • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

 • uchwalanie regulaminów,

 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

 • zatrudnianie pracowników oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

 • zawieranie umów z innymi podmiotami do realizacji celów statutowych,

 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

 • przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczeń społecznych sprawozdań z działalności Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

§ 21

Zarząd Fundacji może powoływać stałe i doraźne komisje, jak też powoływać doradców, ekspertów i specjalistów dla realizacji celów statutowych.

Rozdział IV. Sposób Reprezentacji

§ 22

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać Prezes lub jeden z Wiceprezesów samodzielnie.

Rozdział V. Zmiana Statutu

§ 23

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Zmiany statutu mogą dotyczyć między innymi:

 • celów i sposobów osiągania tych celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim,

 • możliwości rozpoczęcia przez Fundację działalności gospodarczej,

 • utworzenia dodatkowych organów fundacji, w tym Komisji Rewizyjnej Fundacji.

Rozdział VI. Likwidacja Fundacji

§ 24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

3. Decyzje o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 25

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta Częstochowy.

§ 26

Do statutu dołącza się oświadczenie fundatorów w sprawie wskazania ministra nadzoru właściwego ze względu na cele Fundacji.