Zasady refundacji kosztów z subkonta podopiecznego

 1. Fundacja refunduje koszty ponoszone przez Podopiecznego bądź osoby reprezentujące Podopiecznego, jeśli odpowiadają obowiązującym wymogom formalnym i merytorycznym wynikającym z ustawy o rachunkowości oraz są zgodne ze statutem.
 2. Rachunki, faktury i inne dowody potwierdzające poniesione koszty mogą być refundowane przez Fundację tylko wówczas, gdy nie budzą wątpliwości pod względem rzetelności i celowości ich wydatkowania.
 3. Fundacja pokrywa poniesione koszty na podstawie oryginałów faktur, wystawionych na Fundację lub na podopiecznego z oznaczeniem Fundacji jako płatnika, oraz innych dokumentów spełniających wymogi formalne i merytoryczne wynikające z ustawy o rachunkowości, do wysokości posiadanych na subkoncie Podopiecznego środków pieniężnych.
 4. Dowody księgowe należy doręczyć na adres Fundacji wraz z oświadczeniem zawartym na ich odwrocie, co do celowości poniesionych kosztów, o treści: „proszę o refundację/zapłatę kosztów wymienionych w rachunku/fakturze z wpłat zgromadzonych na subkoncie Podopiecznego: imię i nazwisko ", jak również czytelny podpis osoby podpisanej na  Porozumieniu.
 5. Dodowy księgowe do refundacji należy przesyłać wraz z wypełnionym "Zestawieniem kosztów".
 6. Do faktur płatnych w inny sposób niż gotówką (i oznaczonych "Zapłacono gotówką") należy dołączyć dowody zapłaty, przelewy z rachunku bankowego lub inne dowody poniesienia wydatku.
 7. Fundacja pokrywa koszty związane z zaspokojeniem indywidualnych potrzeb Podopiecznego, w postaci świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z pózn. zm.), w tym w szczególności koszty związane z przeprowadzaniem operacji, leczeniem, rehabilitacją, zakupem lekarstw oraz sprzętu medycznego i terapeutycznego, poprawą bytu materialnego, rozwojem intelektualnym, psychicznym i fizycznym Podopiecznego, zalecanym przez kompetentne w tym zakresie osoby (lekarz, psycholog, terapeuta, instruktor, pedagog, społeczny opiekun środowiskowy itp.).

  W szczególności Fundacja refunduje podopiecznym wydatki przeznaczone na:
  • zakup lekarstw i środków medycznych,
   • rehabilitację i leczenie Podopiecznego na terenie Polski i za granicą,
   • zakup sprzętu rehabilitacyjnego (wózki inwalidzkie, łóżka, materace, ortezy, protezy itp.),
   • zakup sprzętu medycznego (np. respirator) i pielęgnacyjnego (np. pieluchy, opatrunki, strzykawki itp.),
   • zakup suplementów, a także środków spożywczych dla utrzymania diety zdrowotnej,
   • wizyty lekarskie, psychologiczne w Polsce i za granicą,
   • badania diagnostyczne i laboratoryjne,
   • turnusy rehabilitacyjne,
   • dojazdy związane z rehabilitacja, leczeniem (na podstawie faktur za paliwo, biletów środków lokomocyjnych),
   • pobyty w szpitalach, klinikach w Polsce i za granicą, nocleg Podopiecznego, rodziców lub opiekunów, transport Podopiecznego z i do placówki leczącej go, w tym transport opiekuna, który podróżuje wraz z Podopiecznym,
   • zabiegi operacyjne przeprowadzane w Polsce i za granicą, związany z tym dojazd oraz pobyt Podopiecznego wraz z opiekunem,
   • pomoce naukowe, dydaktyczne, logopedyczne,
   • zakup znaczków, kopert, pocztówek, druk ulotek, kserokopię dokumentów przeznaczonych na zbiórkę funduszy na rzecz Podopiecznego,
   • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 8. Fundacja pokrywa koszty transportu Podopiecznego w celach diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (niezbędne potwierdzenie w formie pieczęci placówki leczniczej lub specjalisty – pieczęć na odwrocie faktur/rachunków/biletów przejazdowych, albo dowodu księgowego lub zaświadczenia potwierdzającego odbycie leczenia/rehabilitacji w terminie, którego dotyczy transport Podopiecznego). Refundacja możliwa jest także na podstawie zestawienia kosztów dojazdu, do zestawienia należy podpiąć faktury za dojazd lub paliwo.
 9. Fundacja może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia celowości wydatkowania środków z 1% podatku.
 10. Fundacja dokona wszelkich starań, by refundacja kosztów nastąpiła w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania przez Fundację dokumentów potwierdzających wydatkowania środków.
 11. Fundacja opłaca bezpośrednio tylko takie faktury, które wystawione są na Fundację i zawierają dane Fundacji:
  nazwa: Fundacja "Tęczowy Parasol"
  adres: 42-229 Częstochowa, ul. Gajowa 31
  NIP: 573-283-40-55