Articles Tagged ‘ulga na dziecko’

Ulga na dzieci 2020

Ulga z tytułu wychowania dzieci często nazywana ulgą rodzinną lub ulgą prorodzinną podlega odliczeniu w zeznaniach PIT-37 i PIT-36 od podatku dochodowego, obliczanego według skali podatkowej.  Zasady stosowania ulgi określa art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF). Stan prawny w przedmiocie stosowania ulgi rodzinnej jaki obowiązywał do 31 grudnia 2012 roku przewidywał odliczenie od podatku kwoty 92,67 złotych miesięcznie (tj. 1112,04 zł. rocznie) na każde dziecko bez znaczenia, ile dzieci wychowują rodzice (opiekunowie) i jaka jest ich sytuacja finansowa.  

Zmiany w uldze na dzieci od 2013 roku

W wyniku nowelizacji uchwalonej przez Sejm 24 października 2012 roku i podpisanej przez Prezydenta 11 listopada 2012 roku, miedzy innymi ulga prorodzinna uległa istotnym zmianom, które obowiązują od 1 stycznia 2013 roku i sprowadzają do:

 • rodzice, którzy wychowują troje i więcej dzieci uzyskali prawo do większej ulgi,
 • rodzicom, którzy wychowują jedno dziecko prawo do ulgi zostało ograniczone wprowadzeniem limitu dochodów.

Zmiany w uldze na dzieci od 2014 roku

Kolejne zmiany w uldze na dzieci zaszły w dniu listopadzie 2014 roku, obowiązują one już w zeznaniach PIT składanych za rok 2014. Polegają one na zwiększeniu limitu odliczenia na trzecie dziecko do 2000,04 zł, odliczenie na czwarte i każde kolejne dziecko zostało zwiększone do 2700 zł.

Dla rodzin mniej zarabiających bardzo ważną zmianą obowiązującą od 2014 roku jest wprowadzenie zasady pełnego zwrotu ulgi w przypadku gdy podatek należny jest niższy niż wartość przysługującej ulgi na dzieci. W poprzenich latach taka nadwyżka ulgi przepadała, natomiast rozliczając zeznanie PIT za 2014 rok w takim przypadku dostaniemy dodatkowy zwrot podatku. Zmiana ta obejmuje wszystkie rodziny niezależnie od ilości dzieci.

Ulga prorodzinna na jedno dziecko za 2020 rok

Rozliczający się za 2020 rok, podatnik który wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej w stosunku do jednego dziecka, będzie mógł za każdy miesiąc opieki zmniejszyć podatek o kwotę 92,67 złotych: 

 • jeżeli łączne dochody małżonków pozostających przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim nie przekroczyły w skali roku kwoty 112000 złotych,
 • w przypadku osoby, która nie pozostaje w związku małżeńskim (również przez część roku) i spełnia warunki konieczne do uznania jej za osobę samotnie wychowującą dziecko, jeżeli jej dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 złotych,
 • w przypadku osoby, która nie pozostaje w związku małżeńskim (również przez część roku) i nie wychowuje dziecka samotnie, jeżeli jej dochody nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 56.000 złotych.

Za pozostającego w związku małżeńskim ustawodawca nie uważa osoby, w stosunku do której orzeczono separację oraz osoby pozostającej w związku małżeńskim, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Łączna kwota dochodów, która decyduje o prawie do skorzystania z ulgi na wychowanie jedynaka jest sumą dochodów, które podlegają opodatkowaniu:

 • według skali podatkowej zdefiniowanej w art. 27 ustawy o PDOF, a są między innymi dochody ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenie i o dzieło), z działalności gospodarczej, z działów specjalnych produkcji rolnej, z emerytur i rent,
 • na zasadach art. 30b ustawy o PDOF, a są między innymi dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółce posiadającej osobowość prawną,
 • podatkiem liniowym na podstawie art. 30c ustawy o PDOF, a są to dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Od dochodów odliczamy zapłacone lub potrącone przez płatnika z środków podatnika składki na ubezpieczenie społeczne.

Ulga prorodzinna na dwójkę dzieci

Dotychczasowe zasady korzystania z ulgi na dzieci nie uległy zmianie. Korzystający z ulgi prorodzinnej odliczą od podatku kwotę w wysokości 92,67 zł miesięcznie, a w wysokości 1112,04 zł w stosunku rocznym.

Ulga prorodzinna na trójkę i więcej dzieci

Rodzice, którzy posiadają troje i więcej dzieci od 1 stycznia 2015 roku skorzystają z większych odliczeń niż w latach ubiegłych, a mianowicie:

 • na pierwsze i drugie dziecko w wysokości po 92,67 zł za każdy miesiąc (w skali roku 1112,04 zł),
 • na trzecie dziecko w wysokości 166,67 zł za każdy miesiąc (2000,04 zł rocznie),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko w wysokości 225 zł za każdy miesiąc (2700 zł rocznie).

Jak wynika z powyższego przy czwórce dzieci, na które przysługuje ulga prorodzinna za cały rok podatkowy kwota ulgi jaką można odliczyć od podatku wynosić będzie 6924,12 złotych.