Articles Tagged ‘1% podatku’

Brak opłat za prowadzenie subkonta

Fundacja nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie subkonta, całość wpływów na subkoncie podopiecznego pozostaje do jego dyspozycji.

Każdy podopieczny Fundacji otrzymuje całkiem bezpłatnie program do rozliczania zeznań PIT z wpisanym na stałe identyfikatorem subkonta, taki program można udostępnić na własnej stronie internetowej, w serwisie społecznościowym czy przesłać rodzinie i znajomym e-mailem. Dzięki temu nie tylko pozyskacie Państwo większą kwotę 1% podatku na leczenie i rehabilitację, ale także pomożecie podatnikom rozliczyć swoje PITy!

Darmowy dedykowany program PITy 2023/2024 dla każdej OPP

Udostępniliśmy możliwość generowania dedykowanych programów PITy 2023/2024 bezpłatnie dla każdej OPP. Teraz każda organizacja może mieć taki program za darmo, może uda się dzięki temu nieco zmniejszyć dysproporcje w rozkładzie kwot 1,5% podatku występujące wśród organizacji. Program TaxMachine PITy 2023/2024 to profesjonalne narzędzie do rozliczania deklaracji PIT, ma wszystko co potrzebne aby rozliczać nawet najbardziej skomplikowane przypadki. Program jest przydatny zarówno dla zwykłych podatników, rozliczających swój PIT raz w roku, jak i dla profesjonalistów zajmujących się tym zawodowo.

Możliwość zmiany numeru KRS

Program nie zawiera żadnych reklam oraz umożliwia zmianę numeru KRS na inny niż domyślny. Generowane u nas dedykowane programy nie blokują możliwości zmiany numeru KRS, możliwe jest wpisanie innego numeru KRS i celu szczegółowego, ale nie ma możliwości nie wpisania żadnego numeru, po wykasowaniu pojawia się numer domyślny określony w programie.

Uznaliśmy, że blokowanie zmiany KRS jest nie tylko nieuczciwe wobec zwykłych podatników, ale przekreśla także użyteczność programu w biurach rachunkowych i kancelariach podatkowych, które sporządzają duże ilości deklaracji PIT na zlecenie. Stosowanie Państwa wersji programu PITy przez profesjonalistów powinno przełożyć się na większe wpływy z 1,5% podatku.

Tworzenie dedykowanego programu PITy

Aby utworzyć własne instalatory należy przejść na stronę http://opp.ftpa.pl, zarejestrować się, w menu Twoje programy kliknąć Lista Twoich programów PITy, kliknąć Dodaj program, podać niezbędne dane i kliknąć Zapisz. Potem w tabelce z listą programów klikamy w Pobierz linki do programu, wybieramy najbardziej pasujący do naszej strony link graficzny i wstawiamy go na naszą stronę internetową czy profil w serwisie społecznościowym. Możemy też wysłać go do znajomych podatników e-mailem czy w inny sposób.

Dedykowany program PITy bez rejestracji

Od roku 2016 istnieje także możliwość wygenerowanie dedykowanego programu bez rejestracji, w tym celu na stronie http://opp.ftpa.pl/program podajemy tylko podstawowe dane (KRS i opcjonalnie cel szczegółowy) i klikamy "Zapisz", dla wygenerowanego tam programu dostępne są statystyki instalacji oraz galeria linków graficznych do wstawiania na własne strony.

Brak konieczności rejestracji znacząco upraszcza i przyspiesza procedurę tworzenia programu, ale nie zawiera wszystkich opcji dostępnych po zarejestrowaniu.

Zobacz też jak pomagamy organizacjom w pozyskiwaniu 1,5% podatku na cele statutowe.

PIT-28

Zeznanie podatkowe PIT 28, w którym określamy wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, to pod względem terminu, w jakim powinno być przekazane do urzędu skarbowego, pierwsze z zeznań podatkowych sporządzanych przez polskiego podatnika w roku 2020. Termin przekazania zeznania za rok 2020 upływa 28 lutego 2021 r.

Zeznanie sporządzane na formularzu PIT 28 dotyczy wszystkich tych podatników, którzy w określonych terminach złożyli oświadczenia o wyborze formy opodatkowania wynikającej z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Osoby te zazwyczaj już w ciągu roku zobowiązane był do obliczania i opłacania ryczałtu od swoich przychodów. Mogło się zdarzać, że w przypadku działalności gospodarczej i związku z opłacaniem składek ZUS i składek zdrowotnych zryczałtowany podatek w ciągu roku wynosił "0" i wówczas podatnik nie płacił zobowiązania podatkowego. Tak może się zdarzyć również po zakończeniu roku podatkowego, jednak podatnik ten musi również przekazać zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu oraz wysokości dokonanych odliczeń na druku PIT 28.

pit 28 2016

Podatnikiem rozliczającym swoje przychody w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych może być osoba:

 • prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • osiągająca przychody z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W przypadku sporządzania zeznania podatkowego na formularzu PIT 28, osoba prowadząca działalność jednoosobowo (na imię i nazwisko) dołącza załącznik PIT 28A, a w przypadku przychodów uzyskiwanych w ramach spółki (cywilnej lub jawnej) załącznik PIT 28B. W przypadku najmu, dzierżawy itp. załącznika nie dołącza się.

W pierwszej kolejności podatnik sporządzający zeznanie PIT 28 wykazuje w załączniku PIT 28A lub PIT 28B przychody ewidencjonowane za roku 2016, które przenoszone są w odpowiednie pola części C formularza.

Następnie w celu określenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje odliczeń od przychodów. Ryczałtowiec od przychodów odliczyć może:

 • straty z lat ubiegłych,
 • składki opłacone na ubezpieczenie społeczne,
 • darowizny, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dokonane na podstawie odrębnych ustaw,
 • ulgę internetową,
 • ulgę rehabilitacyjną,
 • środki gromadzone na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
 • ulgę odsetkową.

Obliczenie podstawy opodatkowania w przypadku gdy przychody opodatkowane są jedną stawką ryczałtu jest bardzo proste, ponieważ sprowadza się do pomniejszenia przychodów o odliczenia z zaokrągleniem podstawy do pełnych złotych. Bardziej złożone wydaje się obliczenie podstawy opodatkowania w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą różnorodną działalność a ich przychody opodatkowane są różnymi stawkami podatku. Odliczenia od przychodu dokonuje się wówczas w takim jego udziale procentowym w jakim udziale wystąpił przychód opodatkowany daną stawką w ogólnej kwocie przychodów. Na przykład:

W roku 2017 p. Janek prowadził działalność gospodarczą, której przychody opodatkowane były zryczałtowanym podatkiem dochodowym i była to działalność na tyle różnorodna, że chcąc dokonać odliczeń musiał najpierw określić udziały procentowe przychodów opodatkowanych różnymi stawkami ryczałtu. Przychody jego wyniosły:

 • 80.000 zł. z pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet (ryczałt 17%),
 • 450.000 zł. z robót budowlanych (ryczałt 5,5%),
 • 220.000 zł. z działalności handlowej (ryczałt 3%).
 • łączny przychód to 750.000 zł.

Udziały procentowe poszczególnych przychodów opodatkowanych różnymi stawkami ryczałtu wynoszą:

 • 17%     (80.000 / 750.000) x 100 = 10,67%
 • 5.5%    (450.000 / 750.000) x 100 = 60,00%
 • 3%       (220.000 / 750.000) x 100 = 29,33%

Wydatki jakie poniósł p. Janek w 2016 roku, a które mogą być odliczone od przychodu to składki na ubezpieczenie społeczne i środki gromadzone na IKZE, które łącznie wyniosły 20.000 zł. Od poszczególnych przychodów p. Janek odliczy:

 • kwotę 2.134 zł od przychodu opodatkowanego ryczałtem 17%,
 • kwotę 12.000 zł. od przychodu opodatkowanego ryczałtem 5,5%,
 • kwotę 5.866 zł od przychodu opodatkowanego ryczałtem 3%.   

Po obliczeniu ryczałtu podatnik może od niego odliczyć zapłacone w trakcie roku podatkowego składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W porównaniu do podatników rozliczających swoje dochody na zasadach ogólnych czyli z zastosowaniem skali podatkowej (zeznanie PIT 36 lub PIT 37) podatnik-ryczałtowiec nie ma prawa do:

 • rozliczania się wspólnie z małżonkiem z dochodów opodatkowanych według skali podatkowej,
 • rozliczenia dochodów opodatkowanych według skali podatkowej z dzieckiem w charakterze samotnego rodzica,
 • skorzystać z ulgi na dzieci, chyba że oprócz przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych uzyskuje również dochody opodatkowane według skali podatkowej.

Po obliczeniu należnego zryczałtowanego podatku dochodowego podatnik może zdecydować o przekazaniu 1% na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego (OPP).

Obliczeń takich jak p. Janek z naszego przykładu nie będzie musiał dokonywać podatnik, który skorzysta z naszego darmowego programu TaxMachine PIT-y 2020/2021.

Jedną z głównych zalet Programu PIT-y 2020/2021 jest możliwość przekazywania e-deklaracji do urzędu skarbowego drogą przekazu elektronicznego. W tym celu należy:

 • na pasku narzędziowym PIT 28 kliknąć przycisk "e-Deklaracje",
 • w oknie "Wysyłam deklarację" wpisać "Przychód podatnika z zeznania za 2015"
 • kliknąć przycisk "Wyślij"

Po informacji, że deklaracja została wysłana i pobrano urzędowe poświadczenie odbioru (UPO):

 • na pasku narzędziowym formularza PIT 28 kliknij "Poświadczenie odbioru"
 • wdrukuj zeznanie PIT 28 i UPO,
 • zapisz zeznanie podatkowe PIT 28.

 

Program wsparcia 1% OPP

logo 1procentJednym z przywilejów, z jakich mogą korzystać Organizacje Pożytku Publicznego, jest możliwość otrzymywania od podatników 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38 i PIT-39.

W roku 2014 Organizacje Pożytku Publicznego otrzymały łącznie ponad 500 milionów złotych 1% podatku dochodowego. To dużo, jednakże większa część tej kwoty przypadła małej ilości organizacji. Pierwsze 30 najprężniej pozyskujących 1% podatku organizacji, z łącznej ilości 8163 organizacji pożytku publicznego, otrzymało ponad 260 milionów zł, czyli więcej niż połowę całej wartości przekazanego 1%. Jednocześnie 4218 organizacji, czyli ponad połowa z nich, otrzymała mniej niż 5 000 zł, 3237 organizacji otrzymało mniej niż 3 000 zł, 1534 organizacje otrzymały mniej niż 1000 zł.

Widać więc, że istnieje duże rozwarstwienie jeśli chodzi o dystrybucję 1% podatku wśród organizacji pożytku publicznego. Większość środków trafia do organizacji, które od lat pozyskują największe kwoty i które dzięki temu stać jest na realizację kosztownych projektów marketingowych w celu pozyskania jeszcze większych kwot 1% podatku. Wiele z nich wydaje dużą część uzyskanych kwot z 1% podatku na akcje marketingowe. Mniejsze organizacje najczęściej na to nie stać, nie posiadają one także odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Dlatego nasza fundacja rozpoczęła realizację projektu, który może to w pewnym stopniu zmienić. Proponujemy organizacjom pożytku publicznego prowadzenie bezpłatnej akcji promocyjnej w celu zwiększenia wartości pozyskiwanego przez nie kwot z 1% podatku. Projekt jest realizowany w ramach bezpłatnej działalności statutowej naszej fundacji, korzystające z projektu organizacje nie płacą nic za jego wdrożenie i prowadzenie, dlatego nawet najmniejsze z nich mogą teraz uzyskać dodatkowe fundusze na prowadzenie działalności statutowej. Dzięki udziałowi w tym projekcie organizacje mogą pozyskać kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie.

Mamy nadzieję, że dzięki naszemu projektowi, uda się choć trochę zmniejszyć różnice wartości przychodów z tytułu 1% podatku dochodowego między organizacjami. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą zapraszamy do kontaktu. Możecie też Państwo od razu dokonać rejestracji na stronie http://opp.ftpa.pl, znajdziecie tam więcej szczegółów na temat projektu wsparcia OPP 1%.