Articles Tagged ‘e-Deklaracje’

Darmowy program księgowo-podatkowy - TaxMachine wersja darmowa od OPP

Program księgowo-podatkowy TaxMachine to specjalna darmowa wersja od OPP programu dla małych firm i biur rachunkowych. Przydaje się także w większych firmach. Program ma wbudowane liczne funkcji, w tym:

 • prowadzenie ksiąg podatkowych, w tym podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) i ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie ewidencji VAT (rejestry VAT),
 • tworzenie plików JPK (w tym JPK VAT, JPK_V7 - JPK_V7M, JPK_V7K) i wysyłanie ich przez internet do systemu Ministerstwa Finansów,
 • scalanie, weryfikacja i import plików JPK,
 • e-Deklaracje - wysyłanie deklaracji przez internet, z elektronicznym podpisem kwalifikowanym i bez podpisu,
 • można prowadzić nieograniczoną liczbę podatników, płatników, pracowników,
 • automatyczne generowanie deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-UE) i rocznych zeznań podatkowych PIT (PIT-36, PIT-36L, PIT-28) na podstawie zapisów w księgach i ewidencjach,
 • automatyczne wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT) i ryczałt (PPE),
 • ewidencja wyposażenia,
 • wystawianie faktur, w tym faktur w walutach obcych, wystawione faktury księgują się automatycznie w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji ryczałtu,
 • listy płac, umowy zlecenia, umowy o dzieło, rachunki do umów zlecenia i o dzieło,
 • automatyczne generowanie PIT-4R, PIT-11, karty wynagrodzeń na podstawie list płac i rachunków do umów zlecenia i o dzieło,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja przebiegu pojazdów,
 • ponad 400 aktywnych formularzy, w tym większość obowiązujących deklaracji, zeznań i informacji podatkowych, druki rejestracyjne VAT, deklaracje związane z podatkiem dochodowym od wynagrodzeń pracowników (PIT-11, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR), deklaracje CIT i wiele innych,
 • automatyczne aktualizacje programu przez internet,
 • pobieranie kursów walut z serwisu NBP,
 • wbudowany arkusz kalkulacyjny,
 • wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z programu razem z załącnzikami (np. wysyłka deklaracji, formularzy i innych wydruków do klientów, pracowników, kontrahentów),
 • program posiada dostęp do bazy internetowej REGON, dzięki temu nie trzeba wprowadzać danych firm podczas księgowania i wystawiania faktur,
 • i wiele innych.

Dzięki programowi realizowanemu przez naszą Fundację w ramach działalności statutowej pożytku publicznego możesz bezpłatnie otrzymać licencję na program księgowy TaxMachine. Dotyczy to także zastosowań profesjonalnych, w biurach rachunkowych i innych podmiotach świadczących usługi księgowe profesjonalnie.

Programem TaxMachine wystawisz faktury, zaksięgujesz wszystkie dokumenty, wyliczysz zaliczki na podatek dochodowy, utworzysz deklaracje VAT-7, VAT-UE i wyślesz je przez internet, wystawisz deklaracje roczne PIT i dostarczysz przez e-Deklaracje do swojego Urzędu Skarbowego. Jest to jedyny tak kompletny program księgowy i podatkowy za darmo!

Po instalacji prosimy zapoznać się z dokumentacją programu, ułatwi to rozpoczęcie pracy z programem. W szczególności prosimy zapoznać się z tematami:

Program udostępniany przez Fundację Tęczowy Parasol, Organizację Pożytku Publicznego, w ramach statutowej działalności pożytku publicznego we współpracy z producentem programu.

Wypełniając programem TaxMachine PITy roczne za siebie i innych podatników możesz przekazać 1% podatku dla Fundacji "Tęczowy Parasol". Twoje wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie działalności statutowej pożytku publicznego Fundacji. Przekazując 1% podatku naszej Fundacji otrzymacie Państwo darmową subskrypcję aktualizacji dla programu TaxMachine, więcej szczegółow na temat przekazywania 1% podatku oraz subskrypcji aktualizacji po okresie darmowym znajduje się na stronie: Darmowa subskrypcja aktualizacji programu TaxMachine.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie świadczy żadnych odpłatnych usług, w tym nie sprzedaje subskrypcji aktualizacji do programu TaxMachine.

E-deklaracje w programie TaxMachine PITy 2023/2024

projekt e-deklaracje2Sporządzenie i wysłanie e-deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem jej przekazania do urzędu skarbowego. Nasz darmowy program TaxMachine PITy 2023/2024 w spełnia wymagania stawiane tego typu programom. Bez potrzeby instalowania dodatkowych programów zewnętrznych typu wtyczka lub innych modułów rozszerzających możliwości wyjściowe, ale również bez potrzeby pobierania deklaracji ze strony Ministerstwa Finansów zapewniamy Państwu:

 • oszczędność czasu,
 • niższe koszty przekazania zeznania podatkowego,
 • łatwość sporządzania deklaracji,
 • gwarancję poprawności przekazywanej deklaracji i weryfikację danych formalnych,
 • ochronę środowiska,
 • bezpieczeństwo przesyłanych danych,
 • otrzymanie urzędowego poświadczenia przekazania e-deklaracji do urzędu skarbowego.

Program PIT-y 2023/2024 współpracuje z systemem e-Deklaracje Ministerstwa Finansów, który uruchomiony został w 2006 roku. Od tego roku w wyniku rozbudowy i dostosowania przepisów stał się jedną z głównych arterii przesyłu deklaracji i zeznań do organów administracji podatkowej. W przypadku corocznych zeznań podatkowych ich ilość przesyłana drogą elektroniczną znacznie wzrosła z chwilą odejścia od wymogu obowiązkowego posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego (kodowana karta chipowa z czytnikiem). W celu autoryzacji e-deklaracji podpis elektroniczny zastąpiono informacją jaką co do zasady dysponuje sam podatnik i organ podatkowy tj. wysokością przychodu wykazaną w zeznaniu za rok poprzedni.

Z pomocą programu TaxMachine PIT-y 2023/2024 sporządzić można i przekazać do urzędu skarbowego następujące zeznania podatkowe za rok 2023:

 • PIT 37 co zasady dotyczący tych podatników, którzy opłacają w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy za pośrednictwem płatnika, a ic podatek obliczany jet z wykorzystaniem skali podatkowej,
 • PIT 36 w dużym uproszczeniu dotyczy podatników, którzy uzyskali dochody ze źródeł krajowych, od których zaliczki na podatek dochodowy zobowiązani byli płacić samodzielnie albo uzyskali dochody ze źródeł położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • PIT 28 dotyczy podatników, którzy w odpowiednich terminach przedłożyli naczelnikom urzędów skarbowych oświadczenia o wyborze formy opodatkowania swych przychodów ryczałtem,
 • PIT 36L dotyczy podatników, których dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane są metodą liniową,
 • PIT 38 dotyczy opodatkowania dochodów osiągniętych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych,
 • PIT 39 dotyczy odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

O powyższych zeznaniach szerzej piszemy w odrębnych artykułach.

Po sporządzeniu zeznania podatkowego przekazujemy je w formie e-deklaracji do urzędu skarbowego wykonując następujące czynności:

 • na wygenerowanym formularzu zeznania podatkowego klikamy na pasku e-Deklaracje,
 • w oknie "Wysyłanie deklaracji - e-deklaracja" wpisujemy przychód wykazany w 2022 roku, a następnie klikamy "Wyślij",
 • w oknie ukazuje się informacja, że e-deklaracja została wysłana i pobrane zostało Urzędowe Poświadczenie Odbioru,
 • na pasku narzędziowym klikamy "Poświadczenie odbioru",
 • drukujemy UPO jako dokument poświadczający przekazanie zeznania podatkowego do urzędu skarbowego,
 • podpinamy UPO do wydrukowanego zeznania.