Articles Tagged ‘program pit’

Darmowy dedykowany program PITy 2023/2024 dla każdej OPP

Udostępniliśmy możliwość generowania dedykowanych programów PITy 2023/2024 bezpłatnie dla każdej OPP. Teraz każda organizacja może mieć taki program za darmo, może uda się dzięki temu nieco zmniejszyć dysproporcje w rozkładzie kwot 1,5% podatku występujące wśród organizacji. Program TaxMachine PITy 2023/2024 to profesjonalne narzędzie do rozliczania deklaracji PIT, ma wszystko co potrzebne aby rozliczać nawet najbardziej skomplikowane przypadki. Program jest przydatny zarówno dla zwykłych podatników, rozliczających swój PIT raz w roku, jak i dla profesjonalistów zajmujących się tym zawodowo.

Możliwość zmiany numeru KRS

Program nie zawiera żadnych reklam oraz umożliwia zmianę numeru KRS na inny niż domyślny. Generowane u nas dedykowane programy nie blokują możliwości zmiany numeru KRS, możliwe jest wpisanie innego numeru KRS i celu szczegółowego, ale nie ma możliwości nie wpisania żadnego numeru, po wykasowaniu pojawia się numer domyślny określony w programie.

Uznaliśmy, że blokowanie zmiany KRS jest nie tylko nieuczciwe wobec zwykłych podatników, ale przekreśla także użyteczność programu w biurach rachunkowych i kancelariach podatkowych, które sporządzają duże ilości deklaracji PIT na zlecenie. Stosowanie Państwa wersji programu PITy przez profesjonalistów powinno przełożyć się na większe wpływy z 1,5% podatku.

Tworzenie dedykowanego programu PITy

Aby utworzyć własne instalatory należy przejść na stronę http://opp.ftpa.pl, zarejestrować się, w menu Twoje programy kliknąć Lista Twoich programów PITy, kliknąć Dodaj program, podać niezbędne dane i kliknąć Zapisz. Potem w tabelce z listą programów klikamy w Pobierz linki do programu, wybieramy najbardziej pasujący do naszej strony link graficzny i wstawiamy go na naszą stronę internetową czy profil w serwisie społecznościowym. Możemy też wysłać go do znajomych podatników e-mailem czy w inny sposób.

Dedykowany program PITy bez rejestracji

Od roku 2016 istnieje także możliwość wygenerowanie dedykowanego programu bez rejestracji, w tym celu na stronie http://opp.ftpa.pl/program podajemy tylko podstawowe dane (KRS i opcjonalnie cel szczegółowy) i klikamy "Zapisz", dla wygenerowanego tam programu dostępne są statystyki instalacji oraz galeria linków graficznych do wstawiania na własne strony.

Brak konieczności rejestracji znacząco upraszcza i przyspiesza procedurę tworzenia programu, ale nie zawiera wszystkich opcji dostępnych po zarejestrowaniu.

Zobacz też jak pomagamy organizacjom w pozyskiwaniu 1,5% podatku na cele statutowe.

PIT-36L - dochody opodatkowane podatkiem liniowym 19%

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej są opodatkowane z mocy prawa według zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF). Podatek obliczany na tzw. zasadach ogólnych pobiera się od podstawy jego obliczenia według progresywnej skali podatkowej.

Ustawodawca dopuszcza z pewnymi zastrzeżeniami możliwość wyboru innych zasad obliczania i odprowadzania podatku dochodowego, są to:

 • formy opodatkowania określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • zasady określone w art 30c PDOF.

W dalszej części artykułu zajmiemy się drugą metodą obliczania podatku zwaną podatkiem liniowym. Nazwa ta wynika z faktu, że niezależnie od wysokości dochodu podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczania podatku. 

Podatnik wybierający ten sposób opodatkowania obowiązany jest fakt ten zgłosić pisemnie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego. W przypadku, jeżeli podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą w trakcie roku pisemne oświadczenie składa, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. 

Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowaniu form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Jeżeli podatnik:

 • prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki lub spółek niemających osobowości osobowości prawnej,
 • jest wspólnikiem spółek niemających osobowości prawnej

wybór sposobu opodatkowania metodą podatku liniowego dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o PDOF. Nie można więc prowadzić działalności gospodarczej i opłacać od jej dochodów podatek liniowy oraz być wspólnikiem spółki osób fizycznych  i opodatkować się z niej na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej. Wspólnik, który wybierze rozliczenie PIT 36L musi rozliczać wszystkie dochody z działalności gospodarczej na zasadzie podatku liniowego. Możliwe jest jedynie opodatkowanie przychodów w spółce cywilnej lub jawnej według zasad określonych w ustawie o podatku zryczałtowanym, jeżeli tak zadecydowali wspólnicy i w tym celu prowadzą ewidencję przychodów niezbędną dla określenia ryczłyu.

Wśród osób mogących dokonać wyboru metody liniowej dla obliczeń zobowiązań podatkowych znajdują się podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej rozliczający swój dochód na podstawie ksiąg podatkowych lub rachunkowych. Z tej grupy wyłączeni są podatnicy określający zobowiązanie podatkowe na podstawie dochodów wynikających z tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego. Oświadczenie o wyborze rozliczenia działów specjalnych w formie podatku liniowego 19% przekazać należy urzędowi skarbowemu do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy, a w przypadku podatników rozpoczynających rozliczanie podatku w ciągu roku podatkowego, w terminie siedmiu dni od dnia prowadzenia działów specjalnych.         

Przy wyborze zasady opodatkowania podatnik kieruje się przede wszystkim wyborem niższego opodatkowania tych samych dochodów. Przy wyborze metody liniowej musimy brać pod uwagę fakt, że stosując tą metodę nie będzie mógł odliczyć ulg jakie przysługują w przypadku obliczania podatku przy zasadach ogólnych. Nie skorzystamy również z łącznego opodatkowania dochodów małżonków i sposobu opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci. Jedyne wspólne dla obu zasad odliczenia to:

 • straty z lat ubiegłych, składki zapłacone na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na indywidualne kont zabezpieczenia emerytalnego odliczone od dochodu,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% od podstawy i ulga abolicyjna odliczone od podatku dochodowego.

W przykładzie, który przedstawimy poniżej pominiemy powyższe odliczenia z uwagi na nich niewielki wpływ na porównanie różnicy wysokości obliczonych podatków w zależności od zastosowanej metody.

 Przykład

Dochód p. Andrzeja z działalność gospodarczej w roku podatkowym 2016 r. przekroczył próg podatkowy i osiągnął wartość 160.000 złotych. Małżonka zajmuje się gospodarstwem domowym i nie osiąga dochodów. Oboje mają dwójkę dzieci. Gdyby rozliczali się łącznie na zasadach ogólnych i uwzględnili ulgę prorodzinną, ich podatek dochodowy wyniósłby:

(160.000 / 2 * 18% - 556,02) * 2 - 1112,04 * 2 = 25.464 złotych

Gdy rozliczał się "liniowo" tj. bez możliwości łącznego opodatkowania małżonków i bez ulg, zapłacił:

160.000 * 19% = 30.400 złotych.

Uwzględniając fakt, że składając oświadczenie o wyborze formy opodatkowania możemy posłużyć się jedynie prognozami co do przyszłych dochodów, niejednokrotnie trudno jest przewidzieć, którą metodę wybrać. Bardzo często naszą decyzje weryfikuje wynik gospodarczy roku i wówczas w roku następnym pozostajemy przy sprawdzonej metodzie lub dokonujemy jej zmiany.

Faktem jest, że osiąganie stosunkowo wysokich dochodów nie nastręcza wątpliwości co do zasadności zastosowania metody liniowejjako znacznie korzystniejszej od metody progresywnej. Na marginesie, metoda liniowa często krytykowana jest przez zwolenników "polityki Janosika".

Przy wyborze zasady opodatkowania bardzo istotną jest wiedza wynikająca z art 9a ust. 3, który dotyczy ograniczenia w stosowaniu metody liniowej. Jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania metodą liniową, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania metodą liniową i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zdarza się, że po zakończeniu roku podatkowego podatnik podatku liniowego oprócz zeznania PIT-36L zmuszony jest do sporządzenia również zeznań np.: PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-39 lub PIT-16A. Wynika to z faktu, że inne źródła przychodu rozlicza się niezależnie od przychodów z PIT-36L

Zaznaczyć należy, że ponieważ podatnika podatku liniowego dotyczą ograniczenia w stosowaniu ulg i preferencyjnych metod obliczania podatku to ograniczenia te dotyczą również dochodów uzyskiwanych ze źródeł od których, podatek obliczany jest według skali podatkowej.

Na przykład emeryt prowadzący działalność gospodarczą, który wybierze metodę podatku liniowego nie rozliczy swojego dochodu z emerytury z małżonką, która nie uzyskuje żadnych dochodów. Będzie zobowiązany sporządzić PIT 36L i ewentualnie, lecz niekoniecznie PIT 37, albo potraktuje PIT 40A jako ostateczne rozliczenie podatku od świadczenia emerytalnego sporządzonego przez płatnika jakim jest ZUS.

Podatnik sporządzający zeznanie na formularzu PIT 36L nie musi dodatkowo wypełniać innej deklaracji jeżeli musi ujawnić należności dla skarbu państwa wynikające z:

 • podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych w roku 2008,
 • niepobranego przez płatnika podatku ryczałtowego od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PDOF,
 • zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów) uzyskanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.            

  

Program TaxMachine PIT 2023/2024

Przedstawiamy Państwu najnowszą wersję darmowego, a przy tym profesjonalnego, bezpiecznego i prostego w obsłudze programu do wypełniania deklaracji podatkowych PIT za rok 2023 i wysyłania ich przez Internet do systemu e-deklaracje Ministerstwa Finansów.

e-deklaracje desktop icon 120Wypełnianie deklaracji PIT za 2023 rok profesjonalnym programem TaxMachine PITy 2023/2024. Przygotujesz tym programem wszystkie zeznania PIT obowiązujące za 2020 rok, w tym PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A. Program zawiera także wszelkie obowiązujące załączniki do deklaracji PIT, w tym PIT/O, PIT/D, PIT/B, PIT/ZG, PIT-2K, PIT/M, ORD-ZU by wymienić tylko te najczęściej używane. Wpełnimy nim także druki ZAP-3 i NIP-7.

Nasz program, jako jedyna tego typu aplikacja, umożliwia także bezpłatne wypełnianie dowolnej ilości deklaracji rocznych związanych z podatkiem od wynagrodzeń pracowników, w tym PIT-11, PIT-4R, PIT-40, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-12, PIT-2, PIT-2A. Można wprowadzić dowolną ilość obsługiwanych płatników (pracodawców) i pracowników bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów oraz wypełnić dowolną ilość deklaracji całkiem za darmo. Wszystkie deklaracje płatnicze można wysłać przez internet do systemu e-deklaracje, płatnicy podatku będący osobami fizycznymi (działalności jednoosobowe) od tego roku nie muszą już kupować podpisu elektronicznego do wysyłania tych deklaracji.

Program PITy 2023/2024 jest całkowicie bezpłatny, w tym również w zastosowaniach profesjonalnych. Program zawiera Kreator deklaracji PIT, którym można wypełniać zeznania w najłatwiejszy możliwy sposób, poza tym kreator posiada bogate objaśnienia przydatne w bardziej złożonych przypadkach. Dzięki temu wszystkiemu Kreator PIT pomoże Ci sporządzić deklarację szybko i bezbłędnie.

Stosując Kreator PIT nie musisz nawet wiedzieć jakie druki PIT należy wypełnić, Kreator PIT sam dobierze prawidłowe druki.

Dlaczego warto skorzystać z naszego programu PITy 2023/2024?

 • program posiada przyjazny Kreator PIT, który utworzy deklaracje i załączniki automatycznie - nie musisz się już zastanawiać które druki PIT wypełnić, Kreator jest szczególnie przydatny dla osób wypełniających deklaracje PIT raz w roku, dla siebie czy rodziny,
 • program umożliwia także rozliczanie zeznań PIT bezpośrednio na aktywnych formularzach, masz dzięki temu pełną kontrolę nad zeznaniem, oczywiście decydując się na bezpośrednie wypełnianie formularzy musisz lepiej znać się na deklaracjach PIT, drukach PIT, ulgach podatkowych - jest to więc tryb polecany profesjonalistom, dla których będzie to szybszy sposób na przygotowanie zeznania podatkowego,
 • program wysyła e-deklaracje przez internet, zeznanie trafia bezpośrednio do systemu e-deklaracje.gov.pl, bez korzystania z jakichkolwiek serwerów pośredniczących jak to ma miejsce w przypadku innych programów - dzieki temu Twoje dane są bezpieczne i nikt nie ma do nich wglądu,
 • program posiada bogatą dokumentację kontekstową, szczególnie przydatną w trudniejszych przypadkach,
 • wszelkie dane są przechowywane tylko na Twoim komputerze, nikt nie ma dostępu do Twoich danych finansowych, Twoje dane nie są sprzedawane innym podmiotom - mniej spamu, niechcianych reklam itd.,
 • program umożliwia wprowadzenie dowolnej ilości podatników, jest to szczególnie przydatne w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych i innych podmiotach rozliczających zeznania PIT dla wielu osób,
 • umożliwia przekazanie 1,5% podatku dowolnej organizacji pożytku publicznego,
 • program jest banalnie łatwy w obsłudze.

Nasz program PIT 2023/2024 pozwala na rozliczanie nieograniczonej liczby podatników i płatników. Warto skorzystać z niego już teraz!

Okno główne programu TaxMachine PITy 2016/2017 

 

Wypełniając PIT programem PITy 2023/2024 możesz przekazać 1,5% podatku Fundacji "Tęczowy Parasol". Twoje wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie statutowej działalności pożytku publicznego. Program umożliwia przekazanie 1,5% podatku dla dowolnej organizacji pożytku publicznego.