Program PITy 2020/2021 najnowsza wersja, kliknij aby pobrać i rozliczyć swoje PITY

PIT-28

Zeznanie podatkowe PIT 28, w którym określamy wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, to pod względem terminu, w jakim powinno być przekazane do urzędu skarbowego, pierwsze z zeznań podatkowych sporządzanych przez polskiego podatnika w roku 2020. Termin przekazania zeznania za rok 2020 upływa 28 lutego 2021 r.

Zeznanie sporządzane na formularzu PIT 28 dotyczy wszystkich tych podatników, którzy w określonych terminach złożyli oświadczenia o wyborze formy opodatkowania wynikającej z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Osoby te zazwyczaj już w ciągu roku zobowiązane był do obliczania i opłacania ryczałtu od swoich przychodów. Mogło się zdarzać, że w przypadku działalności gospodarczej i związku z opłacaniem składek ZUS i składek zdrowotnych zryczałtowany podatek w ciągu roku wynosił "0" i wówczas podatnik nie płacił zobowiązania podatkowego. Tak może się zdarzyć również po zakończeniu roku podatkowego, jednak podatnik ten musi również przekazać zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu oraz wysokości dokonanych odliczeń na druku PIT 28.

pit 28 2016

Podatnikiem rozliczającym swoje przychody w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych może być osoba:

 • prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • osiągająca przychody z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W przypadku sporządzania zeznania podatkowego na formularzu PIT 28, osoba prowadząca działalność jednoosobowo (na imię i nazwisko) dołącza załącznik PIT 28A, a w przypadku przychodów uzyskiwanych w ramach spółki (cywilnej lub jawnej) załącznik PIT 28B. W przypadku najmu, dzierżawy itp. załącznika nie dołącza się.

W pierwszej kolejności podatnik sporządzający zeznanie PIT 28 wykazuje w załączniku PIT 28A lub PIT 28B przychody ewidencjonowane za roku 2016, które przenoszone są w odpowiednie pola części C formularza.

Następnie w celu określenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje odliczeń od przychodów. Ryczałtowiec od przychodów odliczyć może:

 • straty z lat ubiegłych,
 • składki opłacone na ubezpieczenie społeczne,
 • darowizny, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dokonane na podstawie odrębnych ustaw,
 • ulgę internetową,
 • ulgę rehabilitacyjną,
 • środki gromadzone na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
 • ulgę odsetkową.

Obliczenie podstawy opodatkowania w przypadku gdy przychody opodatkowane są jedną stawką ryczałtu jest bardzo proste, ponieważ sprowadza się do pomniejszenia przychodów o odliczenia z zaokrągleniem podstawy do pełnych złotych. Bardziej złożone wydaje się obliczenie podstawy opodatkowania w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą różnorodną działalność a ich przychody opodatkowane są różnymi stawkami podatku. Odliczenia od przychodu dokonuje się wówczas w takim jego udziale procentowym w jakim udziale wystąpił przychód opodatkowany daną stawką w ogólnej kwocie przychodów. Na przykład:

W roku 2017 p. Janek prowadził działalność gospodarczą, której przychody opodatkowane były zryczałtowanym podatkiem dochodowym i była to działalność na tyle różnorodna, że chcąc dokonać odliczeń musiał najpierw określić udziały procentowe przychodów opodatkowanych różnymi stawkami ryczałtu. Przychody jego wyniosły:

 • 80.000 zł. z pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet (ryczałt 17%),
 • 450.000 zł. z robót budowlanych (ryczałt 5,5%),
 • 220.000 zł. z działalności handlowej (ryczałt 3%).
 • łączny przychód to 750.000 zł.

Udziały procentowe poszczególnych przychodów opodatkowanych różnymi stawkami ryczałtu wynoszą:

 • 17%     (80.000 / 750.000) x 100 = 10,67%
 • 5.5%    (450.000 / 750.000) x 100 = 60,00%
 • 3%       (220.000 / 750.000) x 100 = 29,33%

Wydatki jakie poniósł p. Janek w 2016 roku, a które mogą być odliczone od przychodu to składki na ubezpieczenie społeczne i środki gromadzone na IKZE, które łącznie wyniosły 20.000 zł. Od poszczególnych przychodów p. Janek odliczy:

 • kwotę 2.134 zł od przychodu opodatkowanego ryczałtem 17%,
 • kwotę 12.000 zł. od przychodu opodatkowanego ryczałtem 5,5%,
 • kwotę 5.866 zł od przychodu opodatkowanego ryczałtem 3%.   

Po obliczeniu ryczałtu podatnik może od niego odliczyć zapłacone w trakcie roku podatkowego składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W porównaniu do podatników rozliczających swoje dochody na zasadach ogólnych czyli z zastosowaniem skali podatkowej (zeznanie PIT 36 lub PIT 37) podatnik-ryczałtowiec nie ma prawa do:

 • rozliczania się wspólnie z małżonkiem z dochodów opodatkowanych według skali podatkowej,
 • rozliczenia dochodów opodatkowanych według skali podatkowej z dzieckiem w charakterze samotnego rodzica,
 • skorzystać z ulgi na dzieci, chyba że oprócz przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych uzyskuje również dochody opodatkowane według skali podatkowej.

Po obliczeniu należnego zryczałtowanego podatku dochodowego podatnik może zdecydować o przekazaniu 1% na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego (OPP).

Obliczeń takich jak p. Janek z naszego przykładu nie będzie musiał dokonywać podatnik, który skorzysta z naszego darmowego programu TaxMachine PIT-y 2020/2021.

Jedną z głównych zalet Programu PIT-y 2020/2021 jest możliwość przekazywania e-deklaracji do urzędu skarbowego drogą przekazu elektronicznego. W tym celu należy:

 • na pasku narzędziowym PIT 28 kliknąć przycisk "e-Deklaracje",
 • w oknie "Wysyłam deklarację" wpisać "Przychód podatnika z zeznania za 2015"
 • kliknąć przycisk "Wyślij"

Po informacji, że deklaracja została wysłana i pobrano urzędowe poświadczenie odbioru (UPO):

 • na pasku narzędziowym formularza PIT 28 kliknij "Poświadczenie odbioru"
 • wdrukuj zeznanie PIT 28 i UPO,
 • zapisz zeznanie podatkowe PIT 28.

 

Tags: 1% podatku, pit 28