Program PITy 2019/2020 najnowsza wersja, kliknij aby pobrać i rozliczyć swoje PITY

PIT-28

Zeznanie podatkowe PIT 28, w którym określamy wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, to pod względem terminu, w jakim powinno być przekazane do urzędu skarbowego, pierwsze z zeznań podatkowych sporządzanych przez polskiego podatnika w roku 2018. Termin przekazania zeznania za rok 2017 upływa 31 stycznia 2018 r. Dzień ten to również ostateczny termin wpłaty na rachunek bankowy urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku za grudzień 2017 lub IV kwartał 2017 roku.

Zeznanie sporządzane na formularzu PIT 28 dotyczy wszystkich tych podatników, którzy w określonych terminach złożyli oświadczenia o wyborze formy opodatkowania wynikającej z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Osoby te zazwyczaj już w ciągu roku zobowiązane był do obliczania i opłacania ryczałtu od swoich przychodów. Mogło się zdarzać, że w przypadku działalności gospodarczej i związku z opłacaniem składek ZUS i składek zdrowotnych zryczałtowany podatek w ciągu roku wynosił "0" i wówczas podatnik nie płacił zobowiązania podatkowego. Tak może się zdarzyć również po zakończeniu roku podatkowego, jednak podatnik ten musi również przekazać zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu oraz wysokości dokonanych odliczeń na druku PIT 28.

pit 28 2016

Podatnikiem rozliczającym swoje przychody w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych może być osoba:

 • prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • osiągająca przychody z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W przypadku sporządzania zeznania podatkowego na formularzu PIT 28, osoba prowadząca działalność jednoosobowo (na imię i nazwisko) dołącza załącznik PIT 28A, a w przypadku przychodów uzyskiwanych w ramach spółki (cywilnej lub jawnej) załącznik PIT 28B. W przypadku najmu, dzierżawy itp. załącznika nie dołącza się.

W pierwszej kolejności podatnik sporządzający zeznanie PIT 28 wykazuje w załączniku PIT 28A lub PIT 28B przychody ewidencjonowane za roku 2016, które przenoszone są w odpowiednie pola części C formularza.

Następnie w celu określenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje odliczeń od przychodów. Ryczałtowiec od przychodów odliczyć może:

 • straty z lat ubiegłych,
 • składki opłacone na ubezpieczenie społeczne,
 • darowizny, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dokonane na podstawie odrębnych ustaw,
 • ulgę internetową,
 • ulgę rehabilitacyjną,
 • środki gromadzone na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
 • ulgę odsetkową.

Obliczenie podstawy opodatkowania w przypadku gdy przychody opodatkowane są jedną stawką ryczałtu jest bardzo proste, ponieważ sprowadza się do pomniejszenia przychodów o odliczenia z zaokrągleniem podstawy do pełnych złotych. Bardziej złożone wydaje się obliczenie podstawy opodatkowania w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą różnorodną działalność a ich przychody opodatkowane są różnymi stawkami podatku. Odliczenia od przychodu dokonuje się wówczas w takim jego udziale procentowym w jakim udziale wystąpił przychód opodatkowany daną stawką w ogólnej kwocie przychodów. Na przykład:

W roku 2017 p. Janek prowadził działalność gospodarczą, której przychody opodatkowane były zryczałtowanym podatkiem dochodowym i była to działalność na tyle różnorodna, że chcąc dokonać odliczeń musiał najpierw określić udziały procentowe przychodów opodatkowanych różnymi stawkami ryczałtu. Przychody jego wyniosły:

 • 80.000 zł. z pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet (ryczałt 17%),
 • 450.000 zł. z robót budowlanych (ryczałt 5,5%),
 • 220.000 zł. z działalności handlowej (ryczałt 3%).
 • łączny przychód to 750.000 zł.

Udziały procentowe poszczególnych przychodów opodatkowanych różnymi stawkami ryczałtu wynoszą:

 • 17%     (80.000 / 750.000) x 100 = 10,67%
 • 5.5%    (450.000 / 750.000) x 100 = 60,00%
 • 3%       (220.000 / 750.000) x 100 = 29,33%

Wydatki jakie poniósł p. Janek w 2016 roku, a które mogą być odliczone od przychodu to składki na ubezpieczenie społeczne i środki gromadzone na IKZE, które łącznie wyniosły 20.000 zł. Od poszczególnych przychodów p. Janek odliczy:

 • kwotę 2.134 zł od przychodu opodatkowanego ryczałtem 17%,
 • kwotę 12.000 zł. od przychodu opodatkowanego ryczałtem 5,5%,
 • kwotę 5.866 zł od przychodu opodatkowanego ryczałtem 3%.   

Po obliczeniu ryczałtu podatnik może od niego odliczyć zapłacone w trakcie roku podatkowego składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W porównaniu do podatników rozliczających swoje dochody na zasadach ogólnych czyli z zastosowaniem skali podatkowej (zeznanie PIT 36 lub PIT 37) podatnik-ryczałtowiec nie ma prawa do:

 • rozliczania się wspólnie z małżonkiem z dochodów opodatkowanych według skali podatkowej,
 • rozliczenia dochodów opodatkowanych według skali podatkowej z dzieckiem w charakterze samotnego rodzica,
 • skorzystać z ulgi na dzieci, chyba że oprócz przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych uzyskuje również dochody opodatkowane według skali podatkowej.

Po obliczeniu należnego zryczałtowanego podatku dochodowego podatnik może zdecydować o przekazaniu 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

Obliczeń takich jak p. Janek z naszego przykładu nie będzie musiał dokonywać podatnik, który skorzysta z naszego darmowego programu TaxMachine PIT-y 2017/2018.

Jedną z głównych zalet Programu PIT-y 2017/2018 jest możliwość przekazywania e-deklaracji do urzędu skarbowego drogą przekazu elektronicznego. W tym celu należy:

 • na pasku narzędziowym PIT 28 kliknąć przycisk "e-Deklaracje",
 • w oknie "Wysyłam deklarację" wpisać "Przychód podatnika z zeznania za 2015"
 • kliknąć przycisk "Wyślij"

Po informacji, że deklaracja została wysłana i pobrano urzędowe poświadczenie odbioru (UPO):

 • na pasku narzędziowym formularza PIT 28 kliknij "Poświadczenie odbioru"
 • wdrukuj zeznanie PIT 28 i UPO,
 • zapisz zeznanie podatkowe PIT 28.