Program PITy 2020/2021 najnowsza wersja, kliknij aby pobrać i rozliczyć swoje PITY

PIT-36 za 2020 rok

Jednym z zeznań podatkowych jakie można sporządzić i przekazać poprzez Internet do urzędu skarbowego z wykorzystaniem naszego bezpłatnego programu PITy TaxMachine 2020/2021 jest zeznanie PIT 36.

Formularz zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-36, pod względem "konstrukcji" zawiera wszystkie elementy jakie zawiera deklaracja PIT 37, ale dodatkowo umożliwia rozliczanie dochodów z działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, najmu lub dzierżawy, praw autorskich i innych dochodów, których w deklaracji PIT-37 rozliczać nie można. Podobieństwo zeznań podatkowych PIT 36 i PIT 37 wynika z faktu, że dochody podatników rozliczających się z wykorzystaniem tych zeznań opodatkowane są na zasadach ogólnych tj. z zastosowaniem skali podatkowej.

pit 36 2016

Oprócz wspólnych segmentów i zasady obliczania podatku formularz PIT 36 zawiera cały szereg pozycji, dzięki którym dochody rozliczą podatnicy, którzy w roku podatkowym prowadzili:

 • pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • działy specjalne produkcji rolnej.

Dodatkowo deklarację PIT 36 stosują także podatnicy uzyskujący dochody:

 • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
 • ze źródeł krajowych, od których zaliczki na podatek dochodowy zobowiązane były płacić samodzielnie,
 • ze źródeł przychodów położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa polskich płatników,
 • z innych źródeł, od dochodów z których nie ma obowiązku w ciągu roku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.

Formularz PIT 36 dotyczy również osób, które:

 • obniżają dochód o stratę z lat ubiegłych,
 • obowiązani są doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,
 • wykazują podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych w roku 2008 (po raz ostatni w formularzu PIT 36),
 • wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów (dochodów) wymienionych w art. 30 i 30a ustawy o pdof, od których nie pobrany został podatek przez płatnika,
 • wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów wymienionych w art. 29 ustawy o pdof, a które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy),
 • korzystają z tzw. kredytu podatkowego na podstawie art. 44 ust. 7a lub zobowiązane są doliczyć dochody wcześniej objęte kredytem podatkowym na podstawie art. 44 ust. 7f.

Wśród podatników sporządzających PIT 36 najliczniejszą grupę stanowią osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, a jej wynik ustalany jest na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Przed przystąpieniem do sporządzenia PIT 36, trzeba te księgi zamknąć. Między innymi uwzględnić lub uzgodnić stany magazynowe, rozliczyć przychody i koszty międzyokresowe, wyliczyć różnice kursowe,  rozliczyć zobowiązania i należności, a na koniec po ustaleniu wyniku podatkowego dla relaksu sporządzić roczne zeznanie podatkowe na druku PIT 36. Piszący to, księgowy i doradca podatkowy wie, że czynności te wykonują profesjonaliści, a dla nich treści przekazywane w niniejszym artykule nie stanowią szczególnej wartości. Dlatego też artykuł ten adresuje do nieprofesjonalistów, dla ogólnego zobrazowania zagadnień związanych z zeznaniami podatkowymi ale również dla nawiązania do innych elementów zeznania PIT 36 takich jak sposoby opodatkowani oraz ulgi i odliczenia, o których mam zamiar pisać w odrębnych artykułach. W miarę powstawania tych treści uaktywniać się będą linki:

 • łączne opodatkowanie dochodów małżonków
 • opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci
 • dochody z tytułu prywatnego najmu opodatkowane na zasadach ogólnych
 • opodatkowanie dochodów zagranicznych
 • odliczenie straty z lat ubiegłych
 • odliczenie darowizn
 • odliczenie wydatków związanych z rehabilitacją
 • ulga z tytułu wychowania dzieci

Wszystkie osoby zobowiązane do przekazania urzędowi skarbowemu zeznania na formularzu PIT 36, również tych sporządzających deklaracje w celach zarobkowych do korzystania z naszego programu PIT-y 2020/2021.

Program PIT-y 2020/2021 znacznie ułatwia proces sporządzania zeznania podatkowego PIT 36,  sprawia że wypełnienie odpowiednich pól deklaracji podatkowej nie powinno nastręczać większych problemów. Program PIT-y jest wyjątkowo przyjazny dla użytkownika, a jego kreator prowadzi sporządzającego przez kolejne fazy edeklaracji. Program na bieżąco sprawdza poprawność wprowadzonych danych, dokonuje obliczeń przenosi dane z załączników do formularza zeznania i odwrotnie. Program gwarantuje satysfakcję i zadowolenie. Nie gwarantuje jednak zadowolenia z wysokości należnego podatku, szczególnie gdy musimy go dopłacić.

Na zakończenie sporządzania zeznania podatkowego mogą Państwo przekazać 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Nasz program PIT-y 2020/2021 umożliwia, bez konieczności pobierania dodatkowych narzędzi, przekazanie e-deklaracji do urzędu skarbowego. W tym celu należy:

 • na pasku narzędziowym PIT 36 kliknąć przycisk "e-Deklaracje",
 • w oknie "Wysyłam deklarację" wpisać "Przychód podatnika z zeznania za 2019"
 • kliknąć przycisk "Wyślij"

Po informacji, że deklaracja została wysłana i pobrano urzędowe poświadczenie odbioru (UPO):

 • na pasku narzędziowym formularza PIT 37 kliknij "Poświadczenie odbioru"
 • wydrukuj zeznanie PIT 36 i UPO.