Program PITy 2020/2021 najnowsza wersja, kliknij aby pobrać i rozliczyć swoje PITY

E-deklaracje w programie TaxMachine PITy 2023/2024

projekt e-deklaracje2Sporządzenie i wysłanie e-deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem jej przekazania do urzędu skarbowego. Nasz darmowy program TaxMachine PITy 2023/2024 w spełnia wymagania stawiane tego typu programom. Bez potrzeby instalowania dodatkowych programów zewnętrznych typu wtyczka lub innych modułów rozszerzających możliwości wyjściowe, ale również bez potrzeby pobierania deklaracji ze strony Ministerstwa Finansów zapewniamy Państwu:

 • oszczędność czasu,
 • niższe koszty przekazania zeznania podatkowego,
 • łatwość sporządzania deklaracji,
 • gwarancję poprawności przekazywanej deklaracji i weryfikację danych formalnych,
 • ochronę środowiska,
 • bezpieczeństwo przesyłanych danych,
 • otrzymanie urzędowego poświadczenia przekazania e-deklaracji do urzędu skarbowego.

Program PIT-y 2023/2024 współpracuje z systemem e-Deklaracje Ministerstwa Finansów, który uruchomiony został w 2006 roku. Od tego roku w wyniku rozbudowy i dostosowania przepisów stał się jedną z głównych arterii przesyłu deklaracji i zeznań do organów administracji podatkowej. W przypadku corocznych zeznań podatkowych ich ilość przesyłana drogą elektroniczną znacznie wzrosła z chwilą odejścia od wymogu obowiązkowego posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego (kodowana karta chipowa z czytnikiem). W celu autoryzacji e-deklaracji podpis elektroniczny zastąpiono informacją jaką co do zasady dysponuje sam podatnik i organ podatkowy tj. wysokością przychodu wykazaną w zeznaniu za rok poprzedni.

Z pomocą programu TaxMachine PIT-y 2023/2024 sporządzić można i przekazać do urzędu skarbowego następujące zeznania podatkowe za rok 2023:

 • PIT 37 co zasady dotyczący tych podatników, którzy opłacają w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy za pośrednictwem płatnika, a ic podatek obliczany jet z wykorzystaniem skali podatkowej,
 • PIT 36 w dużym uproszczeniu dotyczy podatników, którzy uzyskali dochody ze źródeł krajowych, od których zaliczki na podatek dochodowy zobowiązani byli płacić samodzielnie albo uzyskali dochody ze źródeł położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • PIT 28 dotyczy podatników, którzy w odpowiednich terminach przedłożyli naczelnikom urzędów skarbowych oświadczenia o wyborze formy opodatkowania swych przychodów ryczałtem,
 • PIT 36L dotyczy podatników, których dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane są metodą liniową,
 • PIT 38 dotyczy opodatkowania dochodów osiągniętych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych,
 • PIT 39 dotyczy odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

O powyższych zeznaniach szerzej piszemy w odrębnych artykułach.

Po sporządzeniu zeznania podatkowego przekazujemy je w formie e-deklaracji do urzędu skarbowego wykonując następujące czynności:

 • na wygenerowanym formularzu zeznania podatkowego klikamy na pasku e-Deklaracje,
 • w oknie "Wysyłanie deklaracji - e-deklaracja" wpisujemy przychód wykazany w 2022 roku, a następnie klikamy "Wyślij",
 • w oknie ukazuje się informacja, że e-deklaracja została wysłana i pobrane zostało Urzędowe Poświadczenie Odbioru,
 • na pasku narzędziowym klikamy "Poświadczenie odbioru",
 • drukujemy UPO jako dokument poświadczający przekazanie zeznania podatkowego do urzędu skarbowego,
 • podpinamy UPO do wydrukowanego zeznania.                      

Tags: e-Deklaracje, pit przez internet, pit online